html site templates

Barlangjaink

Csipkés-zsomboly


      A Tábla-völgyi dûlõ DK-i részén található az I.-28-as sz. jelentõs vízgyûjtõ területtel rendelkezõ idõszakosan aktív víznyelõ, amelyhez vízvezetõ árok is csatlakozik. Az árok alsó vége vályúszerûen elnyúlt, bokrokkal, fákkal fedett víznyelõ tölcsérbe torkollik, ennek mélypontjáról indul lefelé a Csipkés-zs. vasráccsal lezárt és beton kútgyûrûvel biztosított bejárati aknája. Jelenleg a bejáratot megelõzõen kb. 10 m-re egy új nyelõlyuk keletkezett, az áradmányvíz zöme itt nyelõdik el. A jelentõsebb hozamú túlfolyások rendszeresen gallyakat, hordalékot stb. halmoznak a bejárati rácsra.
      A Csipkés-zsombolynak elnevezett aknabarlangot az Alba Regia Barlangkutató Csoport tárta fel 1973-ban, ezután néhány jelentõsebb eredmény nélküli végponti bontási kísérlet történt, valamint a lejárati akna stabilizálása mellett megtörtént a jelenlegi kiépítés és lezárás 1979-ben, a csoport saját költségére.
      Bejárati és felszín közeli szakasza az erõsen összetört, helyenként breccsiás szerkezetû felsõtriász dachsteini mészkõben alakult ki, alsóbb szakaszaiban már megjelennek a dolomitos mészkövek illetve a dolomit. Jellegét tekintve, egy 20o - 200o irányú tektonikus hasadék mentén kifejlõdött fõkét korróziósan, alárendelten eróziósan tágult idõszakosan aktív víznyelõ aknabarlang.
      Morfológiai szempontból felsõ zónájára az erõteljes tektonizmust tükrözõ formák jellemzõek, így a Remények-csarnokáig meglehetõsen omlásveszélyes, majd ezt követõen lefelé, a hasadék oldással történõ tágulásával létrejött kisebb aknák sorából áll. A harántolt rétegek korróziósan jól feltártak és üde felszínnel látszanak a rétegváltásokkal együtt járó kõzetminõség- és színváltozások. A zsomboly középsõ szakaszán több helyütt (fõként a becsatlakozó kereszthasadékok mentén) szép oldásformák figyelhetõk meg fehérszínû kalcitos ill. fekete mangános kiválásokkal, csipkékkel. Cseppkõképzõdményei nincsenek.
      Kitöltése a helyben keletkezett omladék mellett fõleg bemosott hordalék, régebben keletkezett hasadék kitöltésként áthalmozott jellegû élénkvörös agyag is elõfordul helyenként. A végpont közelében és a megelõzõ szakasz Komód nevû oldaljáratában jelentõs mennyiségû löszös, agyagos iszaplerakódást találunk, legmélyén híg sár és víztócsák képezik a zsomboly végpontját.
      A barlang megközelítése:
A Tési-fennsíkon Csõszpusztától a Várpalota felé vezetõ úton a 10-es km-nél balra az erdõszélén haladva kb. 400 m után az erdõ egy kiszögelésénél, a völgy irányába egy önálló facsoportban elérjük a zsomboly bejáratának nyelõtölcsérét.
      A barlang bejárása:
A nyelõtölcsér alján a valamikori kutatóakna 5 m mély szakaszán lemászva kis omladékos üregbe jutunk ahonnan két nagy kõ közötti szûkületen függõlegesen haladunk néhány métert tovább. Az akna alján az elsõ tágasabb üregbe a Kocka-terembe érünk. A terem alján jobb kéz felé keskeny hasadékon átbújva a hét méter mély Ellipszis-akna tetejére érünk, amelynek eróziós jellegû falain traverzálva mászhatunk le. Szemben tágas hasadék járat indul, ahol 5 m-t elõrehaladva elérjük a Remények-csarnokába vezetõ 7 m mély hasadékszerû aknát amelybe lemászunk.
      Az omladékkal borított Remények-csarnoka a barlang legtágasabb ürege magassága 8 m átmérõje 2-2,5 m. A tovább vezetõ nyílást az álfenék omladék tömbjei között a lejárat felõli sarokban találjuk, innen rövid kúszójárat vezet a Csipkés-hasadékon át, ahol a korallszerû kipreparálódott kalcitcsipkék között ereszkedünk lefelé. A továbbiakban egy szûk, de lejjebb táguló nyíláson a falak közé ékelõdött omladéktömbökön lejtõsen haladunk tovább egy tágulat talppontjáig.
      Az üreg talpán nyíló igen szûk függõleges hasadékban 3 m-t lecsúszva hirtelen tágassá váló 6 m mély hasadék tetejére érkezünk amelynek talpára vékony párkányok segítségével traverzálhatunk le. Jobbra szinlõ szerûen tagolt tágas hasadék indul melynek alján egy nagy sziklatömb alatt becsúszva szûk hasadék tetejére érünk ami 15 m mély. A falak közé befeszülve igen kényelmetlen szûkületeken (szorító) át érünk le az 55 m mélységben már tágassá váló álfenékre.
Az 55-ös szint mélypontján lévõ több egymást követõ szûkületen átbújva újabb tágas hasadékaknát érünk el. A szeszélyes oldási formákat mutató falak között 5 m-t ereszkedünk le, majd egy omladék lépcsõ után újabb szûkülethez érünk. A 2 m mély hasadékon át (Komód) rövid kúszójárat indul, amely függõleges letöréssel a jelenlegi végpontot jelentõ iszapos aljú terembe vezet.
A végpontról visszafelé haladva a már megismert útvonalat követjük.

Elérhetőségeink

Székhely és levelezési cím:

8044 Kincsesbánya
Kincsesi út 2.

Telefonszám

+3622418224

Kutatóállomás

8109 Tés-Csőszpuszta